Pro Billnäs ry/rf

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Tiedottaminen

Tiedotuksessa käytetään yhdistyksen omia verkko- ja Facebook-sivuja markkinoinnissa ja tiedottamisessa. Tilanteen mukaan hyödynnetään eri markkinointikanavia. Yhdistys julkaisee Billnäs bulletin -tiedotuslehteä, jos näkee sen tarpeelliseksi.

Billnäsin ruukin asemakaavatyö

Kaavoituksen toinen vaihe käynnistyy ja yhdistys osallistuu kaavoitukseen  kuten aikaisempinakin vuosina. vuoden 2017 pääpainopistealue.

Tapahtumia (Resurssien puuttuessa hallitus voi päättää, ettei tapahtumia järjestetä)

 • Billnäsin ruukin ympäristöِpäivä, yhteistyöِssä Billnäs skolan, Klinkbackan koulun ja Raaseporin kaupungin puisto-osaston kanssa toukokuussa.
 • Syystulet –tapahtuma ja kyläläisten iltamat Euroopan kulttuuriympäristöِpäivien yhteydessä syyskuussa.
 • Mahdollisuuksien mukaan järjestetään muitakin tapahtumia yhteistyöِssä Billnäsin muiden toimijoiden sekä naapurikylien kyläyhdistysten kanssa. (Esim. Suomi 100 toiminta)

Suomi 100

Juhlavuosi huomioidaan kaikessa toiminnassa. Yhdistys toteuttaa juhlavuoden hankkeita rahoituksista riippuen.

 • Kesäopastukset Billnäsissä
 • Billnäs aiheinen näyttely
 • 1917 – markkinat ja iltamat Syystulissa

Vanha rautatiesilta

Yhdistys jatkaa hankkeen edistämistä yhteistyössä asiasta kiinnostuneiden tahojen kanssa.

Rautamakasiini -hanke

Jatketaan selvitystyötä rakennuksen ja sitä ympäröivän maa-alueen käytöstä ja myynnistä. Tavoitteena on saada alue kyläläisten käyttöön. Vuodesta 2017 lähtien Leikkipuisto-hanke sisältyy Rautamakasiini-hankkeeseen ja leikkipuistoa varten myönnetyt varat pyritään käyttämään alueella lapsille ja nuorille sopiviin kohteisiin.

Muuta toimintaa

Hallituksen valitseman Vuoden Pro Billnäs teon tai henkilöِn palkitseminen

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous säilytetään vähintään tyydyttävänä. Toimintaa kehitetään talousarvion pohjalta. Tapahtumat ja hankkeet pyritään rahoittamaan avustuksin.

– – – – – – –

Pro Billnäs ry/rf

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Yhdistyksen sääntöjen mukainen toiminta ja tarkoitus

Yhdistys toimii kyläyhdistyksenä Billnäsin ruukkikylässä ja sen lähialueilla mukaan luettuna Klinkbacka, Brunkom, Lillfors, Stålbacka, Åminnefors, Pohjankuru, Forsby, Stenåker ja Pentby. Alue kattaa Billnäsin ja Åminneforsin teollisuusalueet sekä niihin liittyvät asuin- ja maatalousalueet. Yhdistyksen tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä alueellaan ja ajaa yhteistä etua sekä edistää kulttuurimaiseman ja luonnonarvojen säilyttämistä, ruukkien tunnettavuutta, ruukkiperinteen tutkimusta, tallentamista ja esittelyä. Yhdistys on myös alueelta muualle muuttaneiden yhteydenpitokanava vanhalle kotiseudulleen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • Järjestää kokoontumisia, tapahtumia kuten juhlia, talkoita, näyttelyitä, kursseja ja koulutusta sekä muita samantapaisia tilaisuuksia
 • Toteuttaa tarkoitukseen liittyviä hankkeita
 • Harjoittaa julkaisutoimintaa
 • Toimii osallisena toimialueensa kaavoitus- ja suunnittelukysymyksissä
 • Tekee esityksiä viranomaisille sekä yhteisöille
 • Tukee jäsentensä aloitteita, ja tekee aloitteita kun ne edistävät yhdistyksen tavoitteita
 • Voi antaa avustuksia ja stipendejä, jotka tukevat yhdistyksen tarkoitusta
 • On tiiviissä yhteistyössä alueen muiden toimijoiden sekä kotikuntansa kanssa
 • Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä tai irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi myös harjoittaa kahvila-, ravintola- ja kioskitoimintaa, kutakin enintään yhdessä liikepaikassa.

Vuoden 2016 toiminnan painopistealueet

Yhdistyksen 40-vuotisjuhlavuosi ja Billnäsin ruukin 375-juhlavuosi huomioidaan kaikessa toiminnassa.

Yhdistyksen toimintaa kehitetään kolmella tasolla.

1) Vahvistaakseen yhteistyötä ja kylän yhteishenkeä, edistääkseen jäsenhankintaa, kerätäkseen tuloja sekä ylläpitääkseen perinteitä yhdistys järjestää toimintaa, tapahtumia ja juhlia

2) Ajaessaan kylän etuja yhdistys ottaa kantaa ja pyrkii osallistumaan toiminta-aluettaan koskevaan päätöksentekoon sekä tarvittaessa nostaa esiin kehittämisehdotuksia ja epäkohtia.

3) Edistääkseen säännöissään mainittuja toiminnan tavoitteita yhdistys perustaa työryhmiä ja organisoi hankkeita.

Jäsenhankinta

Aktivoimme koko alueen asukkaita ja muita toiminnasta kiinnostuneita, sekä yksityisiä henkilöitä että yhteisöjä yhdistyksen jäseniksi ja mukaan toimintaan. Yhdistyksen jäsenyydestä kerrotaan tapahtumissa sekä alueen asukkaille suunnatuissa tiedotteissa. Yhdistyksellä on tavoitteena pystyttää piste/pöytä kaikkiin kylän tapahtumiin, joissa voi hakea jäsenyyttä ja saada tietoa yhdistyksen toiminnasta. Koetetaan kehittää toimintaa siten, että jäsenyys Pro Billnäs ry:ssä olisi houkuttelevaa.

Yhdistyksen tiedottamisen kehittäminen

Vuonna 2016 yhdistys pyrkii edelleen kehittämään omaa tiedotustaan tarkoituksenmukaiseksi. Tiedotusta kehitetään asukkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan verkko- ja Facebook -sivuilla eri tavoin. Vuonna 2016 yhdistys pyrkii selvittämään myös muita sähköisen viestinnän mahdollisuuksia toiminnan tueksi.

Billnäsin ruukin asemakaavatyö

Yhdistyksen hallituksen nimeämä kaavatyöryhmä seuraa aktiivisesti kaavan etenemistä ja raportoi hallitukselle. Yhdistys tiedottaa aiheesta alueen asukkaille ja toimijoille käytettävissä olevin ja tarkoituksenmukaisin välinein. Tarvittaessa aiheesta järjestetään asukastilaisuuksia ja kaavasta annetaan lausuntoja. Asemakaavan vaihe 2. pitäisi saada käyntiin vuonna 2016.

Tapahtumien järjestäminen Billnäsissä (Resurssien puuttuessa hallitus voi päättää, ettei tapahtumaa järjestetä)

 • Ruukin alueen ympäristöpäivä, yhteistyössä Billnäs skolan, Klinkbackan koulun ja Raaseporin kaupungin puisto-osaston kanssa 2.5.2016.
 • Billnäs piknik heinäkuussa
 • Syystulet –tapahtuma Euroopan kulttuuriympäristöpäivien yhteydessä syyskuussa
 • Ruukkijoulu –Jul i bruket marras-joulukuun vaihteessa yhteistyössä alueen yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa
 • Mahdollisuuksien mukaan järjestetään muitakin tapahtumia yhteistyössä Billnäsin muiden toimijoiden sekä naapurikylien kyläyhdistysten kanssa.

Vanha rautatiesilta

Yhdistys seuraa kaupungin toimia sillan ja kevyenliikenteenväylän suhteen.

Leikkipuistohanke

Pidetään asia vireillä ja edistetään osana Billnäsin kaavaprosessia. Hankkeeseen myönnetyt varat ovat edelleen yhdistyksellä valmiina käyttöön.

Rautamakasiini

Vuoden 2016 aikana yhdistys selvittää onko rakennus ja sitä ympäröivä kaupungin omistama maa-alue mahdollista vuokrata kaupungilta kyläläisten ja Pro Billnäs ry:n käyttöön.

Muuta toimintaa

 • Jäsenistön kiinnostuksen mukaan järjestetään keskusteluiltoja yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi ja kyläläisten yhteistyön vahvistamiseksi
 • Alueellista yhteistyötä kehitetään muun muassa Raaseporin kylät -verkoston kautta ja alueen koulujen kanssa eri muodoissa.
 • Yhdistys tukee alueensa asukkaiden esiin nostamia, yhteistä etua edistäviä kannanottoja esim. vuokra-asumiseen, liikenteeseen, koulukysymyksiin, viihtyvyyteen ja ympäristön hoitoon liittyen.
 • Hallituksen valitseman Vuoden Pro Billnäs -teon tai -henkilön palkitseminen

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous säilytetään vähintään tyydyttävänä. Toimintaa kehitetään talousarvion pohjalta. Nykyisten rahoituslähteiden lisäksi toiminnalle pyritään etsimään ja löytämään uusia. Juhlavuoden toimintaa varten haetaan erillisiä avustuksia.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  –

Pro Billnäs ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Yhdistyksen sääntöjen mukainen toiminta ja tarkoitus

Yhdistys toimii kyläyhdistyksenä Billnäsin ruukkikylässä ja sen lähialueilla mukaan luettuna Klinkbacka, Brunkom, Lillfors, Stålbacka, Åminnefors, Pohjankuru, Forsby, Stenåker ja Pentby. Alue kattaa Billnäsin ja Åminneforsin teollisuusalueet sekä niihin liittyvät asuin- ja maatalousalueet. Yhdistyksen tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä alueellaan ja ajaa yhteistä etua sekä edistää kulttuurimaiseman ja luonnonarvojen säilyttämistä, ruukkien tunnettavuutta, ruukkiperinteen tutkimusta, tallentamista ja esittelyä. Yhdistys on myös alueelta muualle muuttaneiden yhteydenpitokanava vanhalle kotiseudulleen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • Järjestää kokoontumisia, tapahtumia kuten juhlia, talkoita, näyttelyitä, kursseja ja koulutusta sekä muita samantapaisia tilaisuuksia
 • Toteuttaa tarkoitukseen liittyviä hankkeita
 • Harjoittaa julkaisutoimintaa
 • Toimii osallisena toimialueensa kaavoitus- ja suunnittelukysymyksissä
 • Tekee esityksiä viranomaisille sekä yhteisöille
 • Tukee jäsentensä aloitteita, ja tekee aloitteita kun ne edistävät yhdistyksen tavoitteita
 • Voi antaa avustuksia ja stipendejä, jotka tukevat yhdistyksen tarkoitusta
 • On tiiviissä yhteistyössä alueen muiden toimijoiden sekä kotikuntansa kanssa
 • Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä tai irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi myös harjoittaa kahvila-, ravintola- ja kioskitoimintaa, kutakin enintään yhdessä liikepaikassa.

Vuoden 2015 toiminnan painopistealueet

Yhdistyksen toimintaa kehitetään kolmella tasolla. 1) Ajaessaan kylän etuja yhdistys ottaa kantaa ja pyrkii osallistumaan toiminta-aluettaan koskevaan päätöksentekoon sekä tarvittaessa nostaa esiin kehittämisehdotuksia ja epäkohtia. 2) Vahvistaakseen yhteistyötä ja kylän yhteishenkeä, edistääkseen jäsenhankintaa, kerätäkseen tuloja sekä ylläpitääkseen perinteitä yhdistys järjestää tapahtumia ja juhlia. 3) Edistääkseen säännöissään mainittuja toiminnan tavoitteita yhdistys perustaa työryhmiä ja organisoi hankkeita.

Billnäsin ruukin asemakaavatyö

Pro Billnäs toimii osallisena asemakaavatyössä vuonna 2012 kaavaehdotuksesta antamansa lausunnon pohjalta. Yhdistyksen hallitus ja sen nimeämä kaavatyöryhmä seuraavat aktiivisesti kaavan etenemistä, ja siitä tiedotetaan alueen asukkaille ja toimijoille käytettävissä olevin ja tarkoituksenmukaisin välinein. Tarvittaessa aiheesta järjestetään asukastilaisuuksia ja kaavasta annetaan lausuntoja.

Jäsenhankinta

Aktivoimme koko alueen asukkaita ja muita toiminnasta kiinnostuneita, sekä yksityisiä henkilöitä että yhteisöjä yhdistyksen jäseniksi ja mukaan toimintaan. Yhdistyksen jäsenyydestä kerrotaan tapahtumissa sekä alueen asukkaille suunnatuissa tiedotteissa.

Yhdistyksen tiedottamisen kehittäminen

Vuonna 2014 yhdistys pyrkii edelleen kehittämään omaa tiedotustaan. Tiedottamiseen käytetään tiedotuslehtistä kaksi kertaa vuodessa syksyllä ja keväällä. Lisäksi tiedotusta kehitetään asukkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan myös verkko- ja Facebook-sivuilla eri tavoin. Vuonna 2015 yhdistys pyrkii selvittämään myös muita sähköisen viestinnän mahdollisuuksia toiminnan tueksi.

Tapahtumien järjestäminen Billnäsissä

(Resurssien puuttuessa hallitus voi päättää, ettei tapahtumaa järjestetä)

 •  Ruukin alueen siivoustalkoot, yhteistyössä Billnäsin VPK:n ja Billnäsin alueen yrittäjien kanssa.
 • Yhdistetty Billnäs piknik sekä Röer Limonad och örfilar heinäkuussa
 • Syystulet –tapahtuma Euroopan kulttuuriympäristöpäivien yhteydessä syksyllä
 • Ruukkijoulu – Jul i bruket marras-joulukuun vaihteessa yhteistyössä alueen yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa
 • Järjestetään muitakin tapahtumia yhteistyössä Billnäsin muiden toimijoiden sekä naapurikylien kyläyhdistysten kanssa mahdollisuuksien mukaan.

Siltahanke

Yhdistys pyrkii edelleen yhdessä Åminneforsilaisten ja alueen vuokranneen Arja Aminoffin kanssa saamaan liikkeelle vanhaan Turun rataan kuuluvan, Billnäsin ja Åminneforsin välillä olevan Mustiojoen ratasillan kunnostuksen kevyttä liikennettä varten.

Edellisiltä vuosilta periytyviä hankkeita

 • Leikkipuistohanketta edistetään osana Billnäsin kaavaprosessia ja yhteistyössä Billnäs Skolanin kanssa
 • Kylttihanke, jolle etsitään uutta muotoa: miten rakennusten historiasta tiedotetaan alueella liikkuville.

Muuta toimintaa

 • Jäsenistön kiinnostuksen mukaan järjestetään keskusteluiltoja yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi ja kyläläisten yhteistyön vahvistamiseksi
 • Alueellista yhteistyötä kehitetään muun muassa Raaseporin kylät -verkoston kautta ja alueen koulujen kanssa eri muodoissa.
 • Yhdistys tukee alueensa asukkaiden esiin nostamia, yhteistä etua edistäviä kannanottoja esim. vuokra-asumiseen, liikenteeseen, koulukysymyksiin, viihtyvyyteen ja ympäristön hoitoon liittyen.
 • Hallituksen valitseman Vuoden Pro Billnäs -teon tai -henkilön palkitseminen

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous säilytetäänvähintään tyydyttävänä. Toimintaa kehitetään talousarvion pohjalta. Pyritään etsimään ja löytämään uusia rahoituslähteitä toiminnalle nykyisten lisäksi. Vuonna 2015 yhdistys pyrkii luomaan yleishyödyllisen hankkeen rahoittaakseen pyrkimyksiään toimialueensa kehittämiseksi yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pro Billnäs ry

Toimintasuunnitelma 2014

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUKAINEN TOIMINTA JA TARKOITUS

Yhdistys toimii kyläyhdistyksenä Billnäsin ruukkikylässä ja sen lähialueilla mukaan luettuna
Klinkbacka, Brunkom, Lillfors, Stålbacka, Åminnefors, Pohjankuru, Forsby, Stenåker ja Pentby. Alue kattaa Billnäsin ja Åminneforsin teollisuusalueet sekä niihin liittyvät asuin- ja maatalousalueet. Yhdistyksen tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä alueellaan ja ajaa yhteistä etua sekä edistää kulttuurimaiseman ja luonnonarvojen säilyttämistä, ruukkien tunnettavuutta, ruukkiperinteen tutkimusta, tallentamista ja esittelyä. Yhdistys on myös alueelta muualle muuttaneiden
yhteydenpitokanava vanhalle kotiseudulleen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
• Järjestää kokoontumisia, tapahtumia kuten juhlia, talkoita, näyttelyitä, kursseja ja koulutusta, sekä muita samantapaisia tilaisuuksia
• Toteuttaa tarkoitukseen liittyviä hankkeita
• Harjoittaa julkaisutoimintaa
• Toimii osallisena toimialueensa kaavoitus- ja suunnittelukysymyksissä
• Tekee esityksiä viranomaisille sekä yhteisöille
• Tukee jäsentensä aloitteita, ja tekee aloitteita kun ne edistävät yhdistyksen tavoitteita
• Voi antaa avustuksia ja stipendejä, jotka tukevat yhdistyksen tarkoitusta
• On tiiviissä yhteistyössä alueen muiden toimijoiden sekä kotikuntansa kanssa
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä tai irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna
asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi myös harjoittaa kahvila-, ravintola- ja kioskitoimintaa, kutakin enintään yhdessä liikepaikassa.

VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Billnäsin ruukin asemakaavatyö

Pro Billnäs toimii osallisena asemakaavatyössä vuonna 2012 kaavaehdotuksesta antamansa lausunnon pohjalta. Yhdistys seuraa aktiivisesti kaavaehdotuksen käsittelyä ja tiedottaa siitä sähköpostilistallaan, internetsivuillaan ja sosiaalisessa mediassa. Asukkaille järjestetään kaavailtoja ja tarvittaessa muuta tiedonkulkua ja keskusteluyhteyksiä. Tavoitteena on vilkas vuoropuhelu ja yhteistyö viranomaisten ja osallisten välillä. Pro Billnäsillä on ollut kaavatyöryhmä, jonka toimintaa edelleen jatketaan vuonna 2014. Jatkossa tullaan kiinnittämään huomiota myös rakennussuojelukysymyksiin.

Jäsenhankinta

Aktivoimme koko alueen asukkaita ja muita toiminnasta kiinnostuneita, sekä yksityisiä henkilöitä että yhteisöjä yhdistyksen jäseniksi ja mukaan toimintaan. Yhdistyksen jäsenyydestä kerrotaan tapahtumissa sekä alueen asukkaille suunnatuissa tiedotteissa. Uudet jäsenet ovat tervetulleita mukaan! – samoin uudet ideat!

Yhdistyksen sähköisen viestinnän kehittäminen

Pro Bilnäs on vaihtanut verkkosivujensa julkaisualustan WordPress:iin. Tavoitteena on ollut helppokäyttöisempi alusta, johon useammat yhdistyksen aktiivit toimijat pystyvät tuottamaan aineistoja. Vuonna 2014 yhdistys pyrkii edelleen kehittämään omaa tiedotustaan uudella julkaisualustalla. Vanhan sivuston julkaisualustasta irrottaudutaan vuoden 2014 aikana. SOME.Tapahtumien järjestäminen Billnäsissä
• Ruukin alueen siivoustalkoot, yhteistyössä Billnäsin VPK:n ja Billnäsin alueen yrittäjien kanssa
kansallisen siivouspäivän yhteydessä toukokuussa
• Hallituksen valitseman Vuoden ProBillnäs -teon tai -henkilön palkitseminen yhdistyksen
kevätkokouksessa
• Ruukkijoulu – Jul i bruket marras-joulukuun vaihteessa yhteistyössä alueen yrittäjien ja muiden
toimijoiden kanssa
• Kesäkirpputori, mikäli soveltuva tila kesäksi 2014 löytyy
• Uutena tapahtumana ensi kertaa kesällä 2013 picnicin merkeissä järjestetty kyläjuhla
• Järjestetään muitakin tapahtumia kyläläisille yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa
mahdollisuuksien mukaan.

Siltahanke

Yhdistys pyrkii edelleen yhdessä Åminneforsilaisten kanssa saamaan liikkeelle vanhaan Turun rataan kuuluvan, Billnäsin ja Åminneforsin välillä olevan Mustiojoen ratasillan kunnostuksen kevyttä liikennettä varten. Silta sinänsä on tukirakenteiltaan vankka, mutta turvallisen liikkumisen mahdollistava sillan kansi puuttuu. Kun se saadaan, syntyy kävelijöille, pyöräilijöille ja ratsastajille turvallinen ja suora yhteys aina Karjaalta Åminneen.

EDELLISILTÄ VUOSILTA PERIYTYVIÄ HANKKEITA

Leikkipuistohankkeen edistäminen
• edistetään osana Billnäsin kaavaprosessia

Kylttihanke

MUUTA TOIMINTAA

• jäsenistön kiinnostuksen mukaan järjestetään keskusteluiltoja yhdistyksen toiminnan
kehittämiseksi ja kyläläisten yhteistyön vahvistamiseksi
• alueellista yhteistyötä kehitetään muun muassa Raaseporin kylät -verkoston kautta
• Yhdistys tukee alueensa asukkaiden esiin nostamia, yhteistä etua edistäviä kannanottoja esim.
vuokra-asumiseen, liikenteeseen, koulukysymyksiin, viihtyvyyteen ja ympäristön hoitoon
liittyen

YHDISTYKSEN TALOUS
Yhdistyksen talous säilytetään tyydyttävänä. Toimintaa kehitetään talousarvion pohjalta