Säännöt / Stadgar

PRO BILLNÄS ry/rf
SÄÄNNÖT / STADGAR

Muutos hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 14.2. ja 28.2.2018

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pro Billnäs ry, Pro Billnäs rf.

Yhdistyksen kotipaikka on Raasepori. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirjakieli on suomi tai ruotsi.

2. Tarkoitus ja toiminta.

Tarkoitus:

Yhdistys toimii kyläyhdistyksenä Billnäsin ruukkikylässä ja sen lähialueilla mukaan luettuna Klinkbacka, Brunkom, Lillfors, Stålbacka, Åminnefors, Pohjankuru, Forsby, Stenåker ja Pentby. Alue kattaa Billnäsin ja Åminneforsin teollisuusalueet sekä niihin liittyvät asuin- ja maatalousalueet. Yhdistyksen tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä alueellaan ja ajaa yhteistä etua sekä edistää kulttuurimaiseman ja luonnonarvojen säilyttämistä, ruukkien tunnettavuutta, ruukkiperinteen tutkimusta, tallentamista ja esittelyä. Yhdistys on myös alueelta muualle muuttaneiden yhteydenpitokanava vanhalle kotiseudulleen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

Järjestää kokoontumisia, tapahtumia kuten juhlia, talkoita, näyttelyitä, kursseja ja koulutusta sekä muita samantapaisia tilaisuuksia
Toteuttaa tarkoitukseen liittyviä hankkeita.
Harjoittaa julkaisutoimintaa.
Toimii osallisena toimialueensa kaavoitus- ja suunnittelukysymyksissä.
Tekee esityksiä viranomaisille sekä yhteisöille.
Tukee jäsentensä aloitteita, ja tekee aloitteita kun ne edistävät yhdistyksen tavoitteita.
Voi antaa avustuksia ja stipendejä, jotka tukevat yhdistyksen tarkoitusta.
On tiiviissä yhteistyössä alueen muiden toimijoiden sekä kotikuntansa kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä tai irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi myös harjoittaa kahvila-, ravintola- ja kioskitoimintaa, kutakin enintään yhdessä liikepaikassa.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä tai kunniajäseniä. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannatusjäseniä.

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta hallitus. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteet. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka tahtoo tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua yhdistyksen tarkoitusperiä edistänyt henkilö, jolle yhdistys tällä tavoin haluaa osoittaa erityistä tunnustusta.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla suullisesti erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Yhdistyksen varsinainen jäsen tai kannatusjäsen, joka kahteen (2) vuoteen ei ole maksanut jäsenmaksuaan, katsotaan kuitenkin eronneeksi. Hallitus voi erottaa varsinaisen jäsenen tai kannatusjäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, eikä siten enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Kunniajäsenen voi samoin perustein erottaa yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.

5. Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja [4-6 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä] 2-6 muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä, taikka hallituksen erikseen oikeuttama henkilö yksin.

8. Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi sekä tilintarkastus

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Varsinaisia kokouksia ovat syyskokous, joka pidetään syys-marraskuussa, ja kevätkokous, joka pidetään maalis-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo sii- hen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäse- nistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa äänioikeutettuja ovat kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaneet varsinaiset jäsenet, sekä kunniajäsenet. Kullakin heistä on yksi ääni. Kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaneella kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Kutsu lähetetään jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen. Jos sähköpostiosoite on ilmoitettu, kutsu lähetetään sähköpostitse, muutoin kutsu toimitetaan kirjeitse jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen.

11. Kokouksissa käsiteltävät asiat.

A. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
B. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja muut mahdollisesti tarvittavat kokousvirkailijat.
C. Tarkistetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
D. Käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

Varsinaisissa kokouksissa käsitellään lisäksi seuraavat asiat:

I. Syyskokous

Toimintasuunnitelma tulevalle toimintakaudelle.
Talousarvio ja sen yhteydessä jäsenmaksujen suuruus tulevalle toimintakaudelle.
Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten valinta.
1-2 toiminnantarkastajan ja 1-2 varatoiminnantarkastajan valinta tulevalle tilikaudelle.

II. Kevätkokous

Edellisen toimintakauden toimintakertomus.
Edellisen tilivuoden tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vas-
tuuvelvollisille.
Toimintasuunnitelman tarkentaminen.

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu saamaan esittämänsä asian yhdistyksen kokouksen käsiteltä-väksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus annetaan yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen viimeisen yhdistyskokouksen päätösten mukaisesti. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

PRO BILLNÄS rf

STADGAR

Ändring av stadgarna godkänd i föreningens möten 14.2. och 28.2.2018.

1. Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är pro Billnäs ry, Pro Billnäs rf.

Föreningens hemort är Raseborg. Föreningens språk är finska och svenska, protokollspråket är finska eller svenska.

2. Syfte och verksamhet.

Syfte:

Föreningen verkar som en byförening i Billnäs bruk och dess närområden med Klinkbacka, Brunkom, Lillfors, Stålbacka, Åminnefors, Skuru, Forsby, Stenåker och Pentby inräknade. Verksamhetsområdet omfattar Billnäs och Åminnefors industriområden samt därtill anslutna bostads- och jordbruksområden. Föreningens syfte är att stärka samarbetet inom sitt verksamhetsområde och bevaka gemensamma intressen samt att främja bevarandet av kulturlandskapet och dess naturvärden, kännedom om bruken, forskning, uppteckning och spridning av brukstraditionen. Föreningen fungerar även som en kontaktlänk mellan utflyttade personer och deras gamla hembygd.

Syftet förverkligas genom att föreningen:

Ordnar sammankomster, evenemang såsom fester, talko, utställningar, kurser och skolning samt övriga liknande tillställningar.
Genomför projekt med anknytning till syftet.
Idkar publikationsverksamhet.
Fungerar som intressent i planläggnings och planeringsfrågor inom sitt verksamhetsområde.
Utarbetar förslag och motioner till myndigheter och sammanslutningar.
Stöder medlemmarnas initiativ samt tar initiativ som främjar föreningens syften.
Kan ge understöd och stipendier som stöder föreningens syfte.
Verkar i nära samarbete med områdets övriga intressenter och sin hemort.

För att understöda sin verksamhet kan föreningen emottaga donationer och testamenten, äga för sin verksamhet nödvändig fast eller lös egendom samt med vederbörligt tillstånd verkställa lotterier och penninginsamlingar. För att understöda sin verksamhet kan föreningen även idka kafé-, restaurang- och kioskrörelse, på högst ett affärsställe av varje.

3. Medlemmarna

Föreningen har ordinarie och hedersmedlemmar. Dessutom kan föreningen ha understödande medlemmar.

Föreningens ordinarie medlemmar och understödande medlemmar godkänns av styrelsen efter ansökan. Till föreningens ordinarie medlem kan antagas en person som godkänner föreningens syfte och mål. Till understödande medlem kan antagas en person eller ett rättsgiltigt samfund som önskar stöda och främja föreningens verksamhet.

Till hedersmedlem kan föreningen på syrelsens förslag vid sitt möte kalla en person som främjat föreningens syften och som föreningen på detta sätt vill visa särskild erkänsla.

4. Utträde och uteslutning av en medlem.

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

En ordinarie medlem eller understödande medlem som under två (2) år inte erlagt sin medlemsavgift anses automatiskt ha utträtt ur föreningen. Styrelsen kan utesluta en ordinarie eller understödande medlem ur föreningen om medlemmen har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om han genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller föreningens stadgar. En hedersmedlem kan på styrelsens förslag med ovannämnda grunder uteslutas ur föreningen av föreningens möte.

5. Medlemsavgiften

Höstmötet besluter om storleken av den årliga medlemsavgift som uppbärs av ordinarie och understödande medlemmar särskilt. Av hedersmedlemmar uppbärs ingen medlemsavgift.

6. Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och [4-6 ordinarie medlemmar samt 2 suppleanter] 2-6 ordinarie medlemmar som alla utses vid höstmötet.

Styrelsens mandattid är ett kalenderår.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han har förhinder på kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

7. De som får teckna föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande och sekreterare, två tillsammans eller en av styrelsen särskilt utsedd person ensam.

8. Föreningens verksamhets- och räkenskapsperiod samt revision

Föreningens verksamhets- och räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast en månad före vårmötet. Revisorerna skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före vårmötet.

9. Föreningens möten

Ordinarie möten är höstmötet som hålls inom september-november och vårmötet som hålls inom mars-maj.

Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

Vid föreningens möten är röstberättigade de ordinarie medlemmar som erlagt medlemsavgiften för pågående år samt hedersmedlemmarna. Var och en av dem har en röst. En stödande medlem som erlagt medlemsavgiften för pågående år har närvaro- och yttranderätt vid mötet.

Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val emellertid lotten.

10Kallelse till föreningens möten

Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast sju dagar före mötet. Kallelsen skickas till den adress som medlemmen meddelat föreningen. Om e-postadressen meddelats, skickas kallelsen per e-post, i övrigt skickas kallelsen per brev till den adress medlemmen meddelat föreningen.

11. Ärenden som behandlas vid föreningens möten

A. Val av mötesordförande och sekreterare.

B. Val av två protokolljusterare samt eventuellt övriga nödvändiga mötesfunktionärer.

C. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras.

D. Behandling av de ärenden som finns i möteskallelsen.

Vid de ordinarie mötena behandlas dessutom följande ärenden:

I. Höstmötet

Verksamhetsplanen för följande verksamhetsår
Budgeten och i samband med denna medlemsavgifternas storlek för följande verksamhetsår
Beslut om antalet styrelsemedlemmar
Val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen
Val av 1-2 verksamhetsgranskare och 1-2 suppleanter till dessa för kommande räkenskapsår

II. Vårmötet

Verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsår
Bokslutet och revisorernas utlåtande för föregående räkenskapsår
Fastställande av bokslutet för föregående räkenskapsår och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga.
Specificering av verksamhetsplanen

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens möte skall han skriftligen meddela detta till styrelsen senast två veckor före mötet.

12. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid två med minst två veckors mellanrum på varandra följande möten, med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.

Om föreningen upplöses används föreningens tillgångar på ett sätt som främjar föreningens syften enligt de beslut som fattas vid det senaste föreningsmötet som beslöt om upplösningen. Om föreningen läggs ned, används tillgångarna för samma syfte.