AJANKOHTAISTA – AKTUELLT

7/4/2018 Kulttuurimaiseman hoidosta erilaisia näkemyksiä Billnäsin ruukissa

Kulttuurimaiseman suojelu Billnäsin ruukissa koskee myös viheralueita, puustoa ja eläimistöä

”Kulttuurimaisemien hoito on tullut sitä tärkeämmäksi mitä enemmän kulttuurimaisemiin liittyviä arvoja on menetetty ja mitä suurempi uhka niihin kohdistuu. Kaikkia kulttuurimaisemien piirteitä ei voi tallentaa, sillä uudet tarpeet ja toiminnot muokkaavat jatkuvasti maisemaa ja niille tuleekin suoda oma tilansa. Maisemansuojelussa ja -hoidossa onkin kysymys siitä, millä tavoin uudet asiat sopeutetaan ympäristöön, osataanko perinteitä jatkaa ja vanhaa, jo olemassa olevaa kunnioittaa riittävästi.”

Mietintö 66/1992 Ympäristöministeriö, Maisema-aluetyöryhmän mietintö 1, Johdanto

Maisemanhoidon olemattomuus ja valvonnan puute Billnäsissä

Helmikuussa 2018 Billnäsin Ruukki Oy:lle myönnetty maisematyölupa Billnäsin laaksoon on nostanut esiin kuinka epämääräistä kulttuuriympäristöjemme maisemanhoitotyö ja sen toteuttaminen käytännössä on. Epämääräisyys ohjeistuksissa johtaa tulkintoihin ja valvonnan puute lupaehtojen laiminlyöntiin. Sekä luvan myöntävän viranomaisen että luvan saaneen yksityisen maanomistajan on ymmärrettävä luvan sisältö yhteneväisesti. Tässä on Raaseporilla parannettavaa lupia myöntävänä viranomaisena. Pro Billnäs katsoo myös, että lupahakemuksen esilläolon on oltava avoimempaa ja liiteasiakirjat on oltava esillä myös kaupungin verkkosivuilla. Raaseporin kaupungin ohjeistukset puunkaadon suhteen ovat sekavat ja yhdistys kehottaa kaupunkia laatimaan yksiselitteiset ohjeet puiden kaatoon ja maisemanhoitotyöhön liittyen.

Pro Billnäs ehdottaa, että alueen kulttuurimaiseman hoitosuunnitelma laajennetaan ydinruukin ulkopuolelle ja olemassaolevalta osalta päivitetään, jotta sitä voidaan hyödyntää lupapäätöksissä. Ongelman ytimessä on vuosikymmeniä jatkunut välinpitämättömyys historiallisen ruukin kasvillisuutta ja sen myötä maiseman kokonaisvaltaista hoitoa kohtaan. Billnäsissä maata omistaa valtio (tietä), Raaseporin kaupunki ja yksityiset maanomistajat. Mikään taho ei tunnu valvovan maisemanhoidon toteutumista kokonaisuutena. Edellinen hoitosuunnitelma ydinalueelle sekä rakennuksille että maisemalle on vuodelta 2001 (Billnäsin ruukin ydinosan kulttuuriympäristöohjelma 2001). Ohjelman sisältämä hoitosuunnitelma vaatii tietyiltä osin päivitystä, koska hoitamattomuus on muuttanut alueen lajistoa ja niiden levinneisyyttä. Nykytilanne on osin ristiriidassa hoitosuunnitelman kanssa. Kyseiseen ohjelmaan viitataan alueen suunnitteluasikirjoissa ja se toimii myös tällä hetkellä Billnäsin Ruukki Oy:n voimassa olevan maisemanhoitoluvan yhtenä lähtökohtana.

Kyläyhdistys Pro Billnäs ry haluaa kiinnittää Raaseporin ympäristölautakunnan huomion Billnäsin historiallisessa ruukissa tapahtuvan maisemanhoidon tilaan ja hoitoon liittyvään lupamenettelyyn. Pro Billnäs kannattaa maisemanhoidollisia toimenpiteitä ruukissa, mutta kehottaa viranomaisia päätöksenteossaan perehtymään huolella alueen erityispiirteisiin ja -vaatimuksiin ennen luvan myöntämistä toimenpiteille.

Yhdistyksen laatima lausunto Raaseporin ympäristölautakunnalle kokonaisuudessaan on luettavissa pdf-muodossa täältä: Kulttuurimaiseman suojelu Billnäsissä -lausunto

Katso Luonnosuojeluliiton Uudenmaan piirin tekemä video aiheesta, videon pituus on 1,30 min. SLL Uudenmaan piirin -video YouTubessa

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Koulujen lakkautukset peruttiin

Raasepori päätti säästää lähikoulut eli Klinkbackan, Snappertunan ja Vesterbyn koulujen lakkautuspäätös peruttiin kaupunginvaltuustossa marraskuussa 2017.

Kiitos kaikille koulujamme puolustaneille!

Pro Billnäsille uusi puheenjohtaja vuodelle 2017

Kyläyhdistys Pro Billnäs ry:n syyskokouksessa 15.11.2016 valittiin uusi hallitus ja puheenjohtaja vuodelle 2017. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jouni Stordell. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Kaisa Lipponen, Arja Aminoff, Riikka Niemistö ja Axel Rappe. Varajäseniksi ja kouluyhteistyön yhdyshenkilöiksi valittiin Billnäs skolasta Krista Halonen ja Klinkbackan koululta Liisa Hellberg.

Billnäs elää! -näyttelyn oheisohjelmassa

Tuokio Billnäsin ruukissa historioitsija Kim Björklundin seurassa to 14.7. och 4.8. klo 16. Ruukintie 8, Billnäs.  Järj.Pro Billnäs ry.

Historiker Kim Björklund berättar om Billnäs bruks 375-åriga historia på Billnäs lever!-utställning to 14.7. och 4.8. kl.16. Bruksvägen 8, Billnäs. Arr. Pro Billnäs rf.

Vuoden billnäsläinen 2016 årets billnäsbo

Kyläyhdistys Pro Billnäs ry myönsi vuoden billnäsläinen 2016 kunniakirjan Matias Kaihovirralle, joka ansiokkaasti on tutkinut, julkaissut ja tuonut työssään esille Billnäsin ruukin työntekijöiden historiaa ja heidän kokemuksiaan.

Byförening Pro Billnäs rf tilldelar diplomet årets billnäsbo 2016 till Matias Kaihovirta, som har förtjänstefull forskat, publicerat och förat fram Billnäs bruks arbetarens historia och erfarenhet i sitt arbete.

Se Matias Kaihovirtas intervju på Yle

Billnäs elää! -näyttely avattiin 6.7. Billnäs lever! -utställning har öppnats

Billnäsin historiaa ja hieman nykypäivääkin käsittelevä näyttely on avoinna 7.7. – 7.8.2016 to – su klo 10-16. Näyttelyyn ja oheistapahtumiin on vapaa pääsy.

Utställning som handlar Billnäs bruks historia och lite i dags händelser är öppen 7.7. – 7.8.2016 to – su kl. 10-16. Utställningen och evenemanger har fri Ingång.

Raaseporin kaupunginvaltuusto päätti 6.6.2016 Klinkabackan koulun lakkauttamisesta.

Billnäsin ruukkikylässä on kaksi ala-astetta, joista suomenkielinen Klinkbackan koulu joutui lakkautuspäätöksen alle. Ruotsinkielinen Billnäs skola välttyi päätökseltä tällä kertaa. Raasepori on lakkauttamassa pieniä lähikoulujaan joka toinen vuosi ja asukkaat aina vastustavat. Pro Billnäs ry ja molempien kylän koulujen vanhempainyhdistykset ovat sinnikkäästi vastustaneet ja vastustavat edelleen vuoden 2016 lakkautuksia. Emme kannata minkään Raaseporin lähikoulun lakkautusta.

Koulut eivät ole vajaakäytössä vaan päinvastoin, lapsia riittää. Lakkautusehdotuksen perustana ovat säästötavoitteet yhdistämällä opetusryhmiä. Klinkabackan koulun oppilaiden sijoituspaikaksi kaavaillaan Kiilan koulua ja Billnäs skolanin Katarina skolania.

Raseborg 2020 responslucka har öppnats

En responslucka har öppnats på stadens webbplats på adressen http://www.raseborg.fi/raseborg2020. Den vägen kan invånarna lämna in sina förslag och framföra tankar angående stadens framtida servicenät.

Kerro mielipteesi Raasepori 2020 suunnitelmasta

Ehdotuksia ja mielipiteitä Raasepori 2020 suunnitelmaan liittyen voi jättää osoitteessa http://www.raasepori.fi/raasepori2020

– – – – – – – – –

Billnäs Bulletin Syysnumero 2015 Höstnummer

Tervetuloa Pro Billnäs ry:n syyskokoukseen – Välkommen till Pro Billnäs rf:s höstmöte

Syyskokous torstaina 12.11.2015 klo 18 Ruukin tupa, Ruukintie 9, Billnäs. Ohjelmassa on klo 18 kaikille avoin keskustelu ruukkikylän ja sen kyläyhdistyksen tulevaisuudesta sekä vuoden 2016 juhlavuoden suunnittelua (Billnäsin ruukki 375 v. ja Pro Billnäs ry/rf 40 v.). Syyskokous alkaa n. klo 19. Tervetuloa! Kahvitarjoilu.

Haluatko liittyä jäseneksi tai uusia jäsenyytesi? Täältä löytyvät ohjeet ja voi jättää hakemuksen

Höstmöte på torsdag den 12.11.2015 kl 18 Ruukin tupa, Bruksvägen 9, Billnäs. Kl 18 diskuterar vi om byns och dens föreningens framtiden. 2016 blir Billnäs bruk 375 år och Pro Billnäs rf 40 år gammal, hur ska vi fira? Alla är välkomna! Höstmöte börjar cirka kl 19. Kaffeservering.

Vill du vara medlem eller förnya? Här finns instruktioner och man kan lämna ansökan

Ruukkijoulu – Jul i Bruket

Billnäsin ruukissa – på Billnäs bruk
La/Lö 28.11. klo/kl 10-16
Lisätietoja / Mera information: Tapahtumat

Billnäsin yrittäjät ovat perustaneet omat Facebook-sivunsa

Billnäs elää Facebookissa

Pro Billnäs ry/rf on jättänyt valituksen Helsingin hallinto-oikeudelle koskien Billnäsin ruukin asemakaavamuutosta 2015.

Pro Billnäs ry/rf on jättänyt lausuntonsa Raaseporin kaupungille koskien Billnäsin ruukin asemakaavamuutosta 2015.

Pro Billnäs ry/rf: Billnäsin ruukin ydinalueen kaavalausunto 2015

Pro Billnäs ry: Svenskt sammandrag 2015

Kevään Billnäs bulletin on ilmestynyt ja jaettu alueen koteihin.

Billnäs bulletin kevät-vår 2015

Pro Billnäsin toiminnan pääpiirteitä vuonna 2015

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015 on luettavissa kokonaisuudessaan tämän linkin kautta.

Ensimmäinen Billnäsin Joulurauha 2014 on julistettu Ruukkijoulussa

Kaj Kunnas julisti ansiokkaasti Billnäsin Joulurauhan Ratsastuskeskuksen Joulumaneesilla lauantaina 29.11.2014 Ruukkijoulu -tapahtuman yhteydessä. Billnäsin joulurauhan julistus – Utlysande av Julfiden i Billnäs

Pro Billnäs ry:n syyskokouksessa valittiin vuodelle 2015 puheenjohtaja ja hallitus

Puheenjohtajana vuonna 2015 jatkaa Kaisa Lipponen. Hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi Arja Aminoff, Ari Ahlqvist, Minna Jokinen ja Sirpa-Liisa Heino. Varajäseniksi valittiin Riikka Niemistö ja Jussi Järvenpää.

Ruukkikylän tiedotuslehti SYKSY 2014 – Bruksby-Bladet HÖST 2014

Pro Billnäsin  kustantama Billnäsin ruukkikylän tiedotuslehti on ilmestynyt 7.11. ja jaamme sen alueen koteihin. Lehtinen on kaksikielinen ja sen voi lukea myös pdf-muodossa  alhaalla olevan linkin kautta.

Pro Billnäs har publicerad på 7.11.2014 höstens Bruksbybladet som ska delas till alla hem på Billnäs området. Bladet är tvåspråkig.

Ruukkikylän tiedotuslehti SYKSY 2014 – Bruksby-Bladet HÖST 2014 (pdf)

Syyskokous – Höstmöte

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous to 13.11. klo 18, Billnäs skolan

Klo 18.00 syyskokous, jossa valitaan uusi hallitus ja puheenjohtaja, sekä hyväksytään vuoden 2015 toiminta- ja rahoitussuunnitelma. Ilmoittaudu ehdokkaaksi!

Klo 18.45 Matias Kaihovirta Billnäsistä esitelmöi aiheesta ”Ruukin työläisten poliittinen toiminta 1900-luvun alussa”. Esitelmä perustuu Kaihovirran väitöskirjatyöhön Åbo Akademissa.

Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Välkommen på Pro Billnäs rf:s lagstadgade höstmöte torsdagen den 13.11.2014 i Billnäs Skola

Kl. 18 höstmöte, val av styrelse och ordförande. Godkännande av 2015 verksamhets- och finansplan. Anmäl dig som kandidat!

Kl. 18.45 Matias Kaihovirta från Billnäs berättar om ”bruksarbetarnas politiska engagemang i början av 1900-talet”. Föredraget grundar sig på Kaihovirtas avhandling i Åbo Akademi.

Kaffeservering, Välkommen!

Toinen näkemys Billnäsin tilanteesta – Yhdistyksen laatima mielipidekirjoitus luettavissa täällä

”Kyläyhdistys Pro Billnäs ry haluaa kiinnittää huomiota yksipuoliseen tiedonvälittämiseen Billnäsin kehittämisen ja asemakaavoituksen vaiheista sekä tavoitteista. Billnäsin Ruukki Oy:n omistaja Olli Muuraisen on viestinnällään luonut kuvaa, jossa Billnäsin ruukin kehittämisen ovat pysäyttäneet – vain hieman kärjistäen – kilpailua estävä ja ilkeilevä Fiskars Oyj, osaamattomat virkamiehet ja tyhmät asukkaat. Tuo näkemys vaatii oikaisun.”  Lue lisää (pdf): Toinen näkemys Billnäsin tilanteesta

Kirjoitus on julkaistu laajempana versiona EU-lehdessä elokuussa 2014.

Kaavamuutoshanke

Billnäsin ruukin alueella on vireillä kaavamuutoshanke ja vuonna 2014 odotamme tietoa hankkeen etenimisestä. Lisätietoja oheisesta linkistä: Kaavamuutoshanke

Suomen Kuvalehti 29.8.2014 – Lue juttu

Suomen Kuvalehdessä 29.8.2014 julkaistu juttu käsittelee Billnäsin ja Fiskarsin ruukkien menneisyyttä ja  nykyistä tilannetta. Suomen Kuvalehti 29.8.2014

Lisäksi ohessa pdf-tiedostona (Em. jutussa viitaan) Billnäsin ruukin Kulttuuriympäristöohjelma vuodelta 2001.

Billnäsin Ympäristöohjelma